Điều kiện cần và đủ để kích được nguồn một main board laptop

ktvlaptop

New member
Bước 1: Điện áp 3v5v đã có, điện áp chờ 3v tại công tắc có, kích nguồn thấy chân 95 của IO NBSWON# từ 3,3v tụt về 0v rồi lại trở về 3,3v vậy là IO đã nhận lệnh kích nguồn từ công tắc.
Lệnh 1 : Lệnh NBSWON# trên I/O nhận từ Nút Kích Nguồn Main (3v3 è 0v è 3v3)

Nếu NBSWON# chưa có Nguồn 3v3 è Xem lại Nguồn SB trên Main

Bước 2: Kiểm tra chân 91 IO DNBSWON# thấy 0v kích nguồn lên 3,3v –> IO đã gửi lệnh mở nguồn đến HM65.
Lệnh 2 : Lệnh DNBSWON# từ I/O è Chíp Cầu Nam (0v è 3v3)

Nếu DNBSWON# không có Nguồn 3v3 chân này sau kích è Khả năng I/O Lỗi
Bước 3: Kiểm tra các lệnh phản hồi từ HM65 về IO SUSC# chân 73 IO(lệnh SPL_S4# từ HM65 về), SUBB# chân 21 IO (lệnh SPL_S3# từ HM65 về) thấy khi chưa kích nguồn 0v sau kích nguồn 3,3v vậy HM65 đã có lệnh phản hồi về IO để mở các nguồn thứ cấp.

Lệnh 3,4 : 2 cặp lệnh từ Chíp Cầu Nam gửi về 2 cặp chân I/O
SPL_S5# và SPL_S4# : (0v è 3v3)
Hoặc : - SPL_S4# và SPL_S3# : (0v è 3v3)

Nếu không có nguồn 2 chân này sau kích è Khả Năng Chíp Cầu Nam Lỗi
Bước 4:
Lần lượt kiểm tra các lệnh S5_ON, SUSON, MAINON thấy sau kích nguồn đều có 3,3v vậy IO đã ra lệnh mở nguồn thứ cấp
Lệnh 5 : S5_ON = 3V3
Lệnh 6 : SUSON = 3V3
Lệnh 7 : MAINON = 3V3
Phải đủ các Lệnh này Main mới ra Nguồn Thứ Cấp

Bước 5
: Kiểm tra lệnh MAION thấy đến các nơi đều có duy chỉ có đến PQ19 thấy mất áp, kiểm tra nhanh PQ19 thấy không chập. Đến đây đã hiểu mục mạch đồng dẫn đến mất lệnh MAION làm PQ19 không dẫn –> điện áp VIN 19v đi qua điện trở PR104 kích vào chân G của PQ18 làm fet này dẫn mạnh kéo nguồn nâng áp 15v đi qua PQ18 xuống mass –> mất lệnh MAIND (lệnh này mở nguồn 1,5v thứ cấp và một số nguồn khác) dẫn đến kích nguồn xong không có lệnh mở thứ cấp máy đi vào trạng thái bảo vệ và ngắt nguồn.
Lệnh 8 : MAIND = 12V – 15V

Phải có Lệnh MAIND này Main mới chạy , thiếu Lệnh này ta phải câu nguồn
 
Top